Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om de vorm van onderwijs, personeelsbeleid, Passend Onderwijs, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.

De MR bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daar op advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan of het onderwijs ten goede komen. De MR heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De leden worden gekozen door hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

De MR vergadert minimaal 6 maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar.

 

Samenstelling MR:

Vanuit de Oudergeleding: Jan van Eldert, Annebel Zwinkels, Herman Broeksma (tevens GMR) en Sylvia Kort

Vanuit de Personeelsgeleding:Saskia van Rijn, Wendy Braber (beide secretaris), Marianne van Helden en Evalien Köhler (tevens GMR)

 

Contact: mr@obsdedriekleur.nl