Zorg voor leerlingen

Onder leerlingenzorg verstaan we alle maatregelen die door de school genomen worden om het individuele kind zo veel mogelijk zorg te kunnen bieden die het nodig heeft! 
 
Daarvoor is handelingsgericht werken (HGW) een goed en bruikbaar concept. Bij handelingsgericht werken wordt uitgegaan van de leerling in zijn totaliteit. Daarbij gaan we niet uit van de zwakke kanten van de leerling, maar van de sterke punten en ontwikkelkansen. Als deze van een leerling in kaart zijn gebracht, formuleren leerkrachten, ouders, Intern Begeleider en waar mogelijk het kind zelf, samen actiepunten en praktische adviezen voor de onderwijspraktijk van alledag. Hiermee moet de leerkracht direct aan de slag kunnen. Pedagogisch optimisme is daarbij ons uitgangspunt. We geloven in de ontwikkelingskracht van mensen. Samen zullen we naar kansen, mogelijkheden en compenserende factoren zoeken om een leerling vooruit te helpen, waarbij niet alleen de te behalen doelen voor de leerstof belangrijk zijn, maar ook het welbevinden van de leerling.