Zorg voor onze kinderen

Onder zorg voor onze leerlingen verstaan we alle maatregelen die door de school genomen worden om ieder kind zo goed mogelijk te bieden wat het nodig heeft! 

 

Wij werken op De Driekleur volgens de principes van handelingsgericht werken (HGW). Bij handelingsgericht werken wordt uitgegaan van de leerling in zijn totaliteit. Daarbij gaan we niet uit van de zwakke kanten van de leerling, maar van de sterke punten en ontwikkelkansen.

Als deze van een leerling in kaart zijn gebracht, formuleren leerkrachten, ouders, Intern Begeleider en waar mogelijk het kind zelf, samen actiepunten en praktische adviezen voor de onderwijspraktijk van alledag.

Pedagogisch optimisme is daarbij ons uitgangspunt. We geloven in de ontwikkelingskracht van mensen. Samen zullen we naar kansen en mogelijkheden zoeken om een leerling vooruit te helpen. Daarbij zijn niet alleen de te behalen doelen voor de leerstof belangrijk, maar ook het welbevinden van de leerling.

 

Schoolondersteuningsprofiel