Kosmisch Onderwijs en Opvoeding

 “De leidster moet door wetenschappelijke voorbereiding niet alleen de bekwaamheid tot de waarneming der natuurlijke verschijnselen verkrijgen, maar ook de belangstelling daarvoor.” Maria Montessori 
Binnen het Montessorionderwijs is kosmische opvoeding en - onderwijs een belangrijke pijler. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, maar ook maatschappelijke betrokkenheid (burgerschap) zijn hierin ondergebracht en worden aangeboden in samenhang vanuit een totaalbeeld. 

 

Kosmisch onderwijs gaat ervanuit dat alles met alles samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Kinderen leren de ordening van de dingen uit hun omgeving kennen en onderzoeken. Door ons kosmisch onderwijs moet bij kinderen het inzicht ontstaan, dat de feiten en verschijnselen waar ze mee te maken hebben, nooit als losse fragmenten bestaan, maar als delen van een groter geheel. Er moet zich bij hen een brede kijk op deze gehelen ontwikkelen, waaruit tenslotte een visie op de wereld en het wereldgebeuren kan voortvloeien.

 

De kinderen moeten de verbanden leren zien in situaties die verwondering en bewondering opwekken. Kinderen leren hun omgeving te waarderen, respecteren en hoe daar zorgvuldig mee om te gaan. De opgedane kennis maakt kinderen ook moreel verantwoordelijk om deze kennis in te zetten voor de wereld om hen heen. 

 

Onze thema's kunt u hieronder terugvinden. Sommige thema's proberen wij schoolbreed te ontdekken en onderzoeken.